กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DOF Traceability System

ระบบการสืบค้นใบอนุญาตและใบรับรองสินค้าประมง

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าใช้บริการร้องขอการสืบค้น ติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองสินค้าประมงตลอดสายการผลิต โดยท่านสามารถร้องขอการสืบค้นผ่านระบบสารสนเทศตามหัวข้อ


แจ้งขอสืบค้น ติดตามเรื่องขอสืบค้น

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมประมง สามารถสืบค้น ติดตาม ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ใบอนุญาตและใบรับรองสินค้าประมง โดยสืบค้นผ่านระบบสารสนเทศตามหัวข้อ


สำหรับผู้บริหาร สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบที่สามารถสืบค้นและเชื่อมโยง